Socialrättsliga ärenden

Ibland kan myndigheter fatta beslut och vidta åtgärder vilket inkräktar på enskildas tillvaro och liv. I detta sammanhang jobbar vi på Gamla Stans Advokatbyrå främst med två typer av ärenden nämligen ärenden enligt "Lagen om vård av unga" (LVU) och enligt "Lagen om psykiatrisk tvångsvård" (LPT).
 
Ett barn som sociala myndigheter bedömer inte får den omsorgen som han eller hon behöver kan omhändertas med stöd av LVU. I en sådan process har samtliga parter, dvs. vårdnadshavare och barnen själva rätt till ett offentligt biträde. Vi hjälper klienter genom hela den krävande processen som detta innebär.
 
En person som bedöms lida av en allvarlig psykisk störning kan, om denne inte samtycker till vård, under vissa förutsättningar vårdas med tvång. Det är en väldigt ingripande åtgärd att utsättas för tvångsvård varför det är nödvändigt att aldrig tumma på att den enskildes åsikter lyfts fram. Tvångsvård behöver bedömas av förvaltningsrätten efter att bl.a. läkare har uttalat sig. Vi är med under denna domstolsprocess och agerar som ombud för den som beslutet berör.

Även en person med missbruksproblem kan under speciella förutsättningar vårdas med tvång enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Vi agerar även här som ombud för den som vården avser och ser till att dennes rättigheter beaktas.