Brottmålsprocessen

Man kan komma i kontakt med straffrätten både som brottsoffer och som misstänkt gärningsman. Ett brottsoffer kan ibland ha rätt till ett ombud som staten betalar, ett målsägandebiträde – en misstänkt har alltid rätt till en försvarare. För en misstänkt är det vanliga att det utses en s.k. offentlig försvarare av domstol, under vissa förhållanden (t.ex. rörande mindre allvarlig brottslighet) kan man behöva anlita och bekosta en privat försvarare om man önskar advokathjälp.

I såväl målsägande- som försvararuppdraget ingår att i alla avseenden verka för klientens bästa. Ju tidigare vi får medverka i processen, desto bättre. Vi är med under hela utredningsstadiet (under den s.k. förundersökningen), närvarar och har rätt att ställa frågor under förhör samt hjälper till att identifiera och ge in bevisning.

En förundersökning kan antingen avslutas genom att läggas ned (om åklagaren inte tycker det finns tillräckligt med bevisning för att styrka brott) eller så fattar åklagaren beslut om att väcka åtal. När åtal har väckts ger åklagaren in en stämningsansökan till domstolen ur vilken det detaljerat framgår vad åklagaren vill att personen i fråga ska dömas för. Med detta som grund hålls sedan en huvudförhandling i domstol där all bevisning, såväl skriftlig som muntlig (genom förhör) gås igenom – domstolen tar ställning till om åklagaren lyckats bevisa åtalet. Vi är med under rättegången och vår uppgift är att lyfta fram bevisning samt ställa frågor till de inblandade personerna för att på bästa sätt hjälpa vår klient till framgång.

Det är väldigt olika hur lång tid en brottmålsprocess tar. Om inblandade personer är frihetsberövade (häktade) eller unga finns det krav på att handläggningen ska vara skyndsam. Målets storlek och komplexitet är dock alltid av stor betydelse för tidsåtgången. Även mindre brott kan ha lång handläggningstid hos domstolen, då dessa inte behöver hanteras skyndsamt och därför kan hamna i en kö som kan vara lång – dvs man får vänta länge tills man får ett datum för rättegången.
 
Oavsett om vi agerar som försvarare eller målsägandebiträde är det alltid bra om vi blir inkopplade så tidigt som möjligt så att vi kan hjälpa dig under hela processen.