Så funkar asylprocessen

En asylprocess kan tyvärr ofta vara lång, mödosam och innefattar ofta mycket väntan. Det är inte ovanligt att det går lång tid mellan att en enskild sökt asyl till att arbetet med ärendet börjar rent faktiskt.
 
Som första åtgärd efter att man uppgett att man önskar asyl i Sverige och lämnat in de handlingar man har med sig, kallas man oftast till en muntlig asylutredning. Vid detta utredningstillfället har man möjlighet att själv, med hjälp av tolk, berätta om bakgrunden till varför man behöver skydd i Sverige.
Vi försöker alltid att träffa sökanden innan en asylutredning för att på bästa sätt förbereda samtalet. En handläggare på migrationsverket håller i den muntliga utredningen som är en mycket viktig del av asylprocessen. Som offentligt biträde har man möjlighet att ställa kompletterande frågor för att säkerställa att allt som talar till den enskildes fördel, kommer fram. Efter den muntliga utredningen träffas vi på ett möte för att granska protokollet som migrationsverket har upprättat och sammanfattar de rättsliga grunderna varför asyl ska beviljas. I samråd med sökanden kan vi också lämna in handlingar och andra bevis som kan öka möjligheten till uppehållstillstånd.
 
Även om man får ett negativt besked från migrationsverket har man alltid rätt att överklaga beslutet. Vi hjälper till i denna process och agerar även som ombud vid en muntlig förhandling om sådan är aktuell. Den högsta instansen i migrationsmål är Migrationsöverdomstolen. Hit kan man överklaga Migrationsdomstolens beslut.